2.5. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP

Już wiesz, że Siły Zbrojne RP służą do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki oraz stanowią główny element potencjału obronnego. Sprawne funkcjonowanie SZ RP wymaga dobrze działającego systemu kierowania i dowodzenia. Obecna jego struktura została ustanowiona wraz z końcem reformy, która miała miejsce w 2013 r. Co się zmieniło i jak to wpłynęło na funkcjonowanie wszystkich rodzajów wojsk? Dowiedz się!

Już wiesz: 

 • jakie komponenty wchodzą w skład podsystemu obronnego RP;
 • jaka jest rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego;
 • że SZ RP realizuje swoje działania nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami.

Nauczysz się: 

 • charakteryzować system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;
 • wymieniać i opisywać rodzaje wojsk w Siłach Zbrojnych RP;
 • przedstawiać zadania realizowane przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

1. System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezydent RP. W czasie pokoju sprawuje on swoje zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Natomiast (w myśl art. 134 ust. 4 Konstytucji RP), na czas wojny Prezydent RP (na wniosek Prezesa Rady Ministrów) ma obowiązek wskazać Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Jego zadania dotyczą:
 • dowodzenia podległymi siłami zbrojnymi w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnienia współdziałania Sił Zbrojnych RP z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych;
 • określania, w ramach jego kompetencji, potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa;
 • wyznaczania organów wojskowych do realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej w strefie bezpośrednich działań wojennych, oraz określania ich zadań i kompetencji.
Jak już wspomniano, prezydent swoje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej, który w związku z tym kieruje całokształtem działalności sił zbrojnych w czasie pokoju oraz w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Minister obrony narodowej jest jednym z najważniejszych organów w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Ponadto jest częścią podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, swoje zadania zaś wykonuje przy pomocy obsługującego go Ministerstwa Obrony Narodowej (w skład którego wchodzi również Sztab Generalny Wojska Polskiego) oraz bezpośrednio poprzez dowódców – generalnego i operacyjnego.

Polecenie 2.5.1.

Wyjaśnij własnymi słowami znaczenie art. 134 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stwierdza: w czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
Na czele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stoi Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (stanowisko to piastuje aktualnie gen. Mieczysław Gocuł), który jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczą głównie planowania strategicznego użycia Sił Zbrojnych, programowania ich rozwoju, czy nadzoru nad ich działalnością ogólną i operacyjną. Bardziej szczegółowo można się z nimi zapoznać poniżej.
Szef Sztabu Generalnego WP jest ponadto najwyższym funkcją wojskowym oraz reprezentantem Sił Zbrojnych w kolegialnych organach organizacji międzynarodowych. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada również za organizację i przygotowanie do działań stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (obecnie jest nim gen. Lech Majewski) podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej i dowodzi wszystkimi jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi SZ RP, za wyjątkiem bezpośrednio podporządkowanych ministrowi lub Dowódcy Operacyjnemu. Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych podporządkowany jest również Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych powołany w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze zadania Dowódcy Generalnego zostały zebrane w aplikacji 2.
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (obecnie to stanowisko piastuje gen. Marek Tomaszycki) podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej i dowodzi częścią Sił Zbrojnych podporządkowanych mu na podstawie decyzji ministra. Zadania Dowódcy Operacyjnego prezentuje aplikacja 3.
Ogólny schemat systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP prezentuje poniższa grafika interaktywna.

2. Rodzaje wojsk w Siłach Zbrojnych RP

W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą 4 rodzaje wojsk: wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna i wojska specjalne. Każdy z nich dysponuje osobnym składem osobowym, uzbrojeniem oraz zakresem działania.

Wojska lądowe

Wojska lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniają obronę przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. Struktura wojsk lądowych uwzględnia związki taktyczne, oddziały i pododdziały. Bardzo dobre przygotowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technik prowadzenia walki pozwala wojskom lądowym na działanie w wymagających warunkach współczesnych konfliktów zbrojnych. Są one przystosowane do wykonywania zadań w niesprzyjających warunkach pogodowych i bojowych oraz wielopłaszczyznowego współdziałania z siłami powietrznymi i marynarką wojenną.
 
Warto zaznaczyć, że zgodnie z założeniami narodowej doktryny obronnej, wojska lądowe mogą również uczestniczyć w realizacji zadań wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, uczestniczenia w misjach pokojowych i humanitarnych oraz akcjach związanych z likwidacją klęsk żywiołowych. W związku z tym, ze struktur wojsk lądowych są wydzielane kontyngenty, które następnie pełnią służbę w różnych częściach świata.
Wojska lądowe składają się z następujących rodzajów wojsk: wojsk pancernych i zmechanizowanych, wojsk aeromobilnych, wojsk rakietowych i artylerii, wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk inżynieryjnych, wojsk chemicznych, wojsk łączności i informatyki, a także oddziałów i pododdziałów rozpoznania i walki elektronicznej oraz logistycznych.

Polecenie 2.5.2.

Obejrzyj film. Czy, twoim zdaniem, pozostałości po II wojnie światowej nadal stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców miast i wsi? Odpowiedź uzasadnij.

Siły powietrzne

Siły powietrzne zapewniają obronę przestrzeni powietrznej kraju. Są także przygotowane są do prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO – NATINADS.
Siły Powietrzne składają się z trzech głównych rodzajów wojsk: wojsk lotniczych, wojsk obrony przeciwlotniczej i wojsk radiotechnicznych. Ich organizacja uwzględnia skrzydła (oddziały wojsk lotniczych) oraz brygady. W skład sił powietrznych wchodzą: 2 skrzydła lotnictwa taktycznego, skrzydło lotnictwa transportowego, skrzydło lotnictwa szkolnego, brygada rakietowej obrony powietrznej, brygada radiotechniczna oraz jednostki zabezpieczenia.
 
Żołnierzy służących w Siłach Powietrznych wyróżnia mundur w kolorze stalowym. Obecnie nosi go co szósty polski żołnierz. Szkolenie kadr specjalności lotniczej, radiolokacyjnej oraz obrony przeciwlotniczej dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowej Akademii Technicznej oraz w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Ciekawostka

Czy siły powietrze wykorzystuje się także w akcjach niezwiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa?
Przykład wykorzystania sił powietrznych w tego typu akcji zaprezentowano w zamieszczonym poniżej filmie.

Polecenie 2.5.3.

Obejrzyj film. Jakie znaczenie dla polskich sił powietrznych ma modernizowanie sprzętu oraz udział w międzynarodowych ćwiczeniach? Odpowiedź uzasadnij.

Marynarka wojenna

Marynarka wojenna broni interesów państwa na polskich obszarach morskich. Powierzono jej także morską obronę wybrzeża. Jest formacją przygotowaną do udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Podstawowym zadaniem marynarki wojennej w czasie kryzysu i wojny jest obrona oraz utrzymanie morskich linii komunikacyjnych, a także niedopuszczenie do blokady morskiej. Warto również podkreślić, że zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, marynarka wojenna utrzymuje zdolność do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim.
W czasie pokoju marynarka wojenna współdziała ze strażą graniczną na obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej dla jak najskuteczniejszej ochrony granicy państwowej.
 
W celu umożliwienia siłom morskim Rzeczypospolitej Polskiej realizacji wymagań i zobowiązań sojuszniczych, marynarkę wojenną wyposażono w jednostki zapewniające aktywny udział w działaniach sił połączonych NATO i UE.
Ponadto marynarka wojenna dysponuje również lotnictwem morskim, które jest wykorzystywane m.in. do celów ratowniczych. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z poniższego filmu.
Strukturę marynarki wojennej tworzą: flotylla okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

Wojska specjalne

Wojska specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania realizowane przez wojska specjalne (prowadzone samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi siłami) mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne.
Strukturę wojsk specjalnych tworzą samodzielne oddziały i pododdziały, w których skład wchodzą specjalnie wyselekcjonowani, wyszkoleni i wyposażeni żołnierze, przygotowani do realizacji działań w warunkach najwyższego ryzyka. Obecnie w strukturze wojsk specjalnych funkcjonują:
 • Dowództwo Wojsk Specjalnych (Kraków),
 • Jednostka Wojskowa GROM (Warszawa),
 • Jednostka Wojskowa Komandosów (Lubliniec),
 • Jednostka Wojskowa Formoza (Gdynia),
 • Jednostka Wojskowa Agat (Gliwice) ,
 • Jednostka Wojskowa Nil (Kraków).
   
W związku ze swoim przeznaczeniem i jasno określonym zakresem działania każda z jednostek wojsk specjalnych ma unikalną specyfikę i jest stale gotowa do realizacji wyznaczonych zadań.
Wojska specjalne, stanowiąc część Sił Zbrojnych RP, wpisują się we wszystkie ich misje. W szczególności przygotowane są do prowadzenia wielu różnorodnych operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji nadzwyczajnych. Innym istotnym zadaniem wojsk specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia policji w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Jedną z najbardziej znanych jednostek specjalnych jest GROM. Więcej o jej działalności można się dowiedzieć, oglądając zamieszczony niżej film.

Polecenie 2.5.4.

Przed 2007 r. wojska specjalne nie stanowiły osobnego rodzaju wojsk. Zastanów się i wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego nastąpiło ich wyodrębnienie i w jaki sposób wpłynęło to na rozwój tego rodzaju wojsk.

3. Zadania i kompetencje Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

We współczesnym świecie bardzo istotne dla skutecznego funkcjonowania sił zbrojnych są odpowiednio zebrane i przetworzone informacje. Gromadzeniem, przetwarzaniem, systematyzacją, ochroną i dystrybucją informacji przeznaczonych na potrzeby Sił Zbrojnych RP zajmuje się wywiad wojskowy. Informacje, jakie gromadzi, dotyczą głównie: obcych sił zbrojnych, gospodarki, nowych technik (zwłaszcza wojskowych), a także ukształtowania terenu bądź warunków pogodowych na danym terenie. Działania wywiadowcze na rzecz Sił Zbrojnych RP realizuje Służba Wywiadu Wojskowego (SWW).
Służba Wywiadu Wojskowego powstała po rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych w 2006 r. i działa na podstawie Ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Bezpośrednim przełożonym szefa SWW jest minister obrony narodowej, choć w niektórych sferach swojej działalności podlega on również premierowi oraz ministrowi-koordynatorowi służb specjalnych (w przypadku, gdy zostanie powołany).
Najważniejsze zadania Służby Wywiadu Wojskowego przedstawia aplikacja 5.
Warto w tym miejscu podkreślić, że swoje zadania SWW realizuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność SWW na terytorium Polski może być prowadzona wyłącznie w związku z jej działalnością poza granicami państwa.
Wyjątkowe znaczenie przypisuje się nie tylko wywiadowi, ale również kontrwywiadowi wojskowemu. Zadania należące do tej kategorii mają na celu neutralizowanie działań obcych służb wywiadowczych, wykorzystywanie ich do własnych celów oraz przeciwdziałanie szpiegostwu w ujęciu ogólnym. Często działalność ta obejmuje także zadania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem.
W zakresie kontrwywiadowczym zadania na rzecz SZ RP wykonuje Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), której zadania przedstawia aplikacja 6.

Podsumowanie

 • Zgodnie z przepisami Konstytucji RP najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezydent RP, który w czasie pokoju sprawuje nad nimi zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej.
 • Minister obrony narodowej jest jednym z najważniejszych organów w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Swoje zadania wykonuje przy współpracy z obsługującym go Ministerstwem Obrony Narodowej (w skład którego wchodzi również Sztab Generalny Wojska Polskiego) oraz bezpośrednio poprzez dowódców – generalnego i operacyjnego.
 • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest organem pomocniczym ministra obrony narodowej w kierowaniu i dowodzeniu siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczą głównie planowania strategicznego użycia Sił Zbrojnych RP, programowania ich rozwoju, nadzoru nad ich ogólną oraz operacyjną działalnością, a także doradzania ministrowi w sprawach dotyczących Sił Zbrojnych RP.
 • Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podlega bezpośredniego ministrowi obrony narodowej i dowodzi wszystkimi jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio podporządkowane ministrowi lub Dowódcy Operacyjnemu).
 • Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej i dowodzi częścią sił zbrojnych podporządkowanych mu na podstawie decyzji ministra. Jego zadania skoncentrowane są wokół planowania, organizowania i prowadzenia operacji w ramach użycia SZ RP w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny.
 • W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą 4 rodzaje wojsk: wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna i wojska specjalne. Każdy z tych rodzajów wojsk dysponuje osobnym składem osobowym, uzbrojeniem oraz zakresem działania.
 • Wojska lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniają obronę przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju, w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego.
 • Siły powietrzne gwarantują obronę przestrzeni powietrznej kraju, a także przygotowane są do prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych.
 • Marynarka wojenna broni interesów państwa na polskich obszarach morskich, powierzono jej także morską obronę wybrzeża. Ponadto przygotowana jest do udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP w ramach strategicznej operacji obronnej.
 • Wojska specjalne są zorientowane na prowadzenie operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania wojsk specjalnych (samodzielne lub we współdziałaniu z innymi siłami) mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne.
 • Działania wywiadowcze na rzecz Sił Zbrojnych RP wykonuje Służba Wywiadu Wojskowego (SWW). Jest to służba specjalna chroniąca przed zagrożeniami zewnętrznymi, która ponadto strzeże bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej.
 • W zakresie kontrwywiadowczym zadania na rzecz SZ RP wykonuje Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Jest to służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP, oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej.

Praca domowa

Polecenie 2.5.5.

Problem 1.
Zastanów się nad rolą Prezydenta RP w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Jak myślisz, w jaki sposób można określić jego zwierzchnictwo nad SZ RP – jako zwierzchnictwo czynne czy bierne? Odnajdź w Internecie lub w innych źródłach odpowiednie informacje i napisz rozprawkę ten temat.
Problem 2.
Obejrzyj film. Jaką rolę dla obywateli naszego kraju pełni Wojskowa Jednostka Odbudowy? Odpowiedź uzasadnij i podaj kilka przykładów sytuacji, w których mogłaby być pomocna.

Słowniczek

Definicja

brygada –
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych (aczkolwiek występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych)

Definicja

dywizja –
podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych o liczebności 5-15 tysięcy żołnierzy; składa się zazwyczaj z pułków lub brygad (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki, oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych

Definicja

flotylla okrętów –
rodzaj jednostki wojskowej występujący w marynarce wojennej; jest odpowiednikiem dywizji w wojskach lądowych oraz siłach powietrznych

Biogram 

gen. Mieczysław Gocuł
Data urodzenia 
21.05.1963
Miejsce urodzenia 
Choszczno
Służbę wojskową pełni od 1983 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych. Po jej ukończeniu został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów w 9. Pułku Zmechanizowanym 12. Dywizji Zmechanizowanej, a następnie na stanowisko dowódcy szkolnego plutonu czołgów i dowódcy szkolnej kompanii czołgów. W 1994 r., w drodze wyróżnienia został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów w AON pełnił kolejne funkcje dowódcze w Siłach Zbrojnych RP. W 1999 r. ukończył Land Force Command and Staff College w Kanadzie. W 2003 r. jako szef Oddziału Operacyjnego Dowództwa Wielonarodowej Dywizji pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej w Republice Iraku. W 2005 r. został skierowany na podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów do końca 2006 r. pozostawał w rezerwie kadrowej ministra obrony narodowej. Od stycznia 2007 r. rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, pełniąc funkcję m.in. szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych, szefa Zarządu Planowania Strategicznego oraz I Zastępcy Szefa SG WP. Od 7 maja 2014 r. pełni obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Definicja

kontrwywiad wojskowy –
neutralizowanie działań obcych służb wywiadowczych, wykorzystywanie ich do własnych celów, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu; do zadań kontrwywiadu zalicza się często również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem

Biogram 

gen. Lech Majewski
Data urodzenia 
30.06.1952
Miejsce urodzenia 
Ostrowiec Świętokrzyski
W 1976 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. Służbę zawodową rozpoczął w 21. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Powidzu. W styczniu 1983 r. objął obowiązki nawigatora eskadry lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Taktycznego w Sochaczewie. W latach 1983-1986 studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino (Rosja). W październiku 1993 r. został skierowany na studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W dniu 15 sierpnia 2000 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady, a trzy lata później został nominowany na stopień generała dywizji. W listopadzie 2003 r. objął stanowisko dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W lutym 2004 r. został skierowany na studia operacyjno-strategiczne do Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie (USA). 15 sierpnia 2005 r. został nominowany na stopień generała broni. W 2007 r. objął stanowisko asystenta szefa Sztabu Generalnego WP ds. Sił Powietrznych. W latach 2010-2013 pełnił funkcję dowódcy Sił Powietrznych. Od 1 stycznia 2014 r. pełni obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Definicja

oddział wojskowy –
jednostka wojskowa o stałej strukturze organizacyjnej, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym, mająca osobowość prawną; oddziały istnieją we wszystkich rodzajach wojsk i sił zbrojnych oraz wchodzą w skład wyższych związków taktycznych lub występują samodzielnie

Definicja

skrzydło –
oddział wojsk lotniczych występujący w organizacji sił powietrznych szeregu państw

Biogram 

gen. Marek Tomaszycki
Data urodzenia 
28.01.1958
Miejsce urodzenia 
Napiwoda
W 1981 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych, a w 1995 r. został również absolwentem Akademii Obrony Narodowej. Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. w 32. Pułku Zmechanizowanym. W latach 1996-1999 był szefem szkolenia – zastępcą dowódcy 36. Brygady Pancernej, a później, w latach 1999-2001, pełnił funkcję dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Od lipca 2003 do lutego 2004 r. był szefem oddziału szkolenia w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Po zakończeniu misji wrócił na poprzednio zajmowane stanowisko i do 2011 r. pełnił funkcje dowódcze w Siłach Zbrojnych RP. Od listopada 2011 r. był szefem szkolenia wojsk lądowych. W dniu 20 maja 2013 r. generał broni Marek Tomaszycki objął stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, a następnie, z dn. 1 stycznia 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Definicja

wywiad wojskowy –
gromadzenie, przetwarzanie, systematyzacja, ochrona i dystrybucja informacji przeznaczonych na potrzeby sił zbrojnych

Definicja

związek taktyczny –
jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych

Zadania

Zadanie 2.5.1.

Zadanie 2.5.2.

Zadanie 2.5.3.

Zadanie 2.5.4.

Bibliografia

  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 16 maja 2015, dostępne w Internecie: http://www.spbn.gov.pl
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
  Kierowanie i dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, 10 grudnia 2014, dostępne w Internecie: http://www.bbn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-14061.jpg
  Marynarka Wojenna, 15 grudnia 2014, dostępne w Internecie: http://dgrsz.mon.gov.pl/sily-zbrojne/kadra-dowodcza/marynarka-wojenna-103278/
  Siły Powietrzne, 15 grudnia 2014, dostępne w Internecie: http://dgrsz.mon.gov.pl/sily-zbrojne/kadra-dowodcza/siy-powietrzne-102698/
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709.
  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Dz.U. 1996 nr 10 poz. 56.
  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220.
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301.
  Wojska Lądowe, 15 grudnia 2014, dostępne w Internecie: http://dgrsz.mon.gov.pl/sily-zbrojne/kadra-dowodcza/wojska-ladowe-10258/
  Wojska Specjalne, 15 grudnia 2014, dostępne w Internecie: http://dgrsz.mon.gov.pl/sily-zbrojne/kadra-dowodcza/wojska-specjalne-102598/
  Szef Sztabu Generalnego WP – generał Mieczysław Gocuł, 15 czerwca 2015, dostępne w Internecie: http://mon.gov.pl/ministerstwo/kierownictwo/szef-sztabu-generalnego-wp-genera-mieczysaw-gocu/
  Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek TOMASZYCKI, 10 czerwca 2015, dostępne w Internecie: http://do.wp.mil.pl/info/dowodca-operacyjny/