e-podręczniki

Lider projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

www.ore.edu.pl

Partner technologiczny

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

jest pionem organizacyjnym jednostki naukowej – Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. PCSS zostało założone w roku 1993 w celu zbudowania i rozwijania infrastruktury komputerowej. Główne obszary działalności PCSS to: utrzymanie i rozwój e-infrastruktury naukowej oraz inicjatywy badawczo rozwojowe z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Obecnie zatrudnia około 250 specjalistów w zakresie ICT. Jest liderem projektów dla edukacji takich jak dLibra, Pionier, Platon.

www.pcss.pl

Partnerzy merytoryczni

Grupa Edukacyjna S.A.

spółka działająca na rynku wydawniczym od 1989 r. Posiada bogatą ofertę wydawniczą, w tym m.in.: podręczniki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz inne edukacyjne publikacje specjalistyczne oraz multimedia. W związku z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, do oferty Grupy Edukacyjnej wprowadzone zostały nowoczesne produkty elektroniczne, ułatwiające pracę nauczyciela, dyrekcji oraz efektywne funkcjonowanie zarówno szkoły, jak i placówki przedszkolnej – tj. elektroniczny dziennik oraz e-learningowa platforma edukacyjna.

www.grupaedukacyjna.pl

Uniwersytet Wrocławski

jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej, która W 2002 roku świętowała 300-lecie. Publiczna uczelnia wyższa, zatrudniająca prawie 2000 nauczycieli akademickich. Obecnie kształci blisko 30 tys. studentów na 44 kierunkach. Uczelnia posiada duże doświadczenie związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

publiczna uczelnia wyższa, specjalizująca się w naukach przyrodniczych, która obecnie zatrudnia 1,6 tys. pracowników, w tym połowa to nauczyciele akademiccy, kształci ok. 10,4 tysięcy studentów. Rocznie Uniwersytet prowadzi ponad 240 projektów badawczych oraz wydaje 750 tytułów   publikacji. Uniwersytet po raz trzeci został laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 i otrzymał wyróżnienie – Złote Godło w kategorii QI Services. Uczelnia realizuje liczne projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych.

www.up.wroc.pl

Politechnika Łódzka

publiczna uczelnia wyższa, która zatrudnia 300 profesorów i ponad   1500 nauczycieli akademickich,   kształci obecnie ponad 20 tys. studentów na 9 wydziałach. W rankingu „Perspektyw”   zajmuje 4 miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych. Politechnika Łódzka prowadzi badania w wielu dziedzinach nauki i technologii. Uczelnia realizuje liczne projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych w ramach trzech programów operacyjnych: POKL, POIG, POIiŚ.

www.p.lodz.pl