Road construction

Drogownictwo - język obcy zawodowy dla obszaru budowlanego

Wersja: 2 Przejdź do najnowszej

Materiały multimedialne, które zostały przygotowane do e-zasobu DROGOWNICTWO przedstawiają typowe sytuacje zawodowe w kontekście nauki języka angielskiego zawodowego w odniesieniu do nauki w zawodach Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz Technik budowy dróg. Proponowane formy realizacji zajęć to prezentacja filmów z aktorami i dialogami, filmów instruktażowych, animacji z dźwiękiem, dokumentów hipertekstowych, rysunków oraz zdjęć podczas lekcji. Materiał został wzbogacony ćwiczeniami interaktywnymi adekwatnymi do prezentowanych zasobów multimedialnych. Czynne współzawodnictwo w grach dydaktycznych urozmaici zdobywanie wiedzy i umiejętności. Jako pracę domową proponujemy rozwiązywanie zadań utrwalających informacje w prezentowanych multimediach oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Elementem samokształcenia będzie przyswojenie słownictwa charakterystycznego dla modułu.

Spis treści