Wizerunek stanowi dobro osobiste podlegające ochronie prawnej. Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek, podlegają ochronie cywilnoprawnej, niezależnie od innych uregulowań prawnych. Stanowi o tym przede wszystkim art. 23 kodeksu cywilnego. Ochronę taką przewiduje także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na&nim przedstawionej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy osoba taka otrzymała opłatę za pozowanie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje również kilka wyjątków dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli:

  • wizerunek osoby powszechnie znanej wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  • osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

Prawo do prywatności jest pojęciem bardzo złożonym i obejmującym m.in.: życie rodzinne, mir domowy, dobra osobiste człowieka, integralność człowieka, ochronę danych osobowych, tajemnicę korespondencji i treści komunikatów, sferę intymną. Najkrócej prawo do prywatności można zdefiniować jako uprawnienie i prawo do życia w sposób zgodny z wolą danej jednostki i bez rozgłosu. Poszanowanie życia prywatnego zawiera także prawo do nawiązywania i rozwijania kontaktów z innymi ludźmi.

Autorskie prawa osobiste uregulowane są w art. 16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  • autorstwa utworu,
  • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
  • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
  • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

UWAGA!

Powyższy opis nie wyczerpuje wszystkich przypadków i ma charakter przykładowy. Dlatego zawsze upewnij się, czy Twoje działanie nie narusza opisanych wyżej praw.