27 Maj

Polecamy sekcje "Baw się i ucz" oraz "Pomyśl i działaj" w E-podręcznikach.

Choć aura coraz częściej płata figle, to jednak latem śnieg nie pada. Dlaczego? Po odpowiedź trzeba sięgnąć do e-podręcznika do przyrody. Tam również można odesłać tych, którzy zechcą się przekonać, że bardzo ciężkie przedmioty łatwo przestawić z miejsca na miejsce, o ile wie się jak! Autorzy przygotowali wiele obserwacji i doświadczeń, które uczniowie wykonają za pomocą dostępnych materiałów zarówno w domu, jak i w szkole. Trudniejsze fragmenty zilustrują filmy.

 

Spójne założenia przyjęte dla wszystkich e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych to m.in. jednolita i powtarzalna struktura lekcji umożliwiająca sprawny dostęp do pożądanych typów informacji. Lekcje wyczerpują zagadnienia wskazane w podstawie programowej, uwzględniają też treści dodatkowe.

Narzędzia dydaktyczne dobrano tak, by wzbudzić w uczniach ciekawość poznawczą. W e-podręcznikach do nauk przyrodniczych znajdziemy barwne ilustracje, zadania interaktywne, filmy i animacje. Lekcje z ich użyciem mają kształtować samodzielność (m.in. przez zadania z możliwością sprawdzenia odpowiedzi, z podpowiedziami – w formie pytań naprowadzających lub odesłań do odpowiednich fragmentów lekcji) i myślenie naukowe (przez odwołanie do codziennych doświadczeń ucznia, zachęcanie do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, weryfikację wiedzy potocznej).

Dla nauczycieli ważna jest obudowa dydaktyczna obejmująca program nauczania z co najmniej dwiema wersjami rozkładu materiału, konspekty wybranych lekcji, karty pracy uczniów, sprawdziany do ewaluacji lekcji, testy sprawdzające.

 

e-przyroda

Twórcy przyrodniczego e-podręcznika dla klas IV–VI szkoły podstawowej zapewniają, że zarówno zawarty w nim materiał, jak i sposób jego multimedialnego opracowania pozwolą uczniowi na samodzielne zdobywanie wiedzy, zaś nauczycielowi na wykorzystanie różnych metod kształcenia. Jego konstrukcja ma zachęcać uczniów do wyciągania wniosków z samodzielnie wykonanych obserwacji i doświadczeń.


e-biologia

Interaktywny gimnazjalny e-podręcznik do biologii będzie skonstruowany tak, aby uczeń – oprócz wsparcia nauczyciela – sam mógł planować i oceniać swoje postępy.

Jak zapewnia Elżbieta Szedzianis, redaktor prowadząca e-podręczniki do biologii, ich mocną stroną będzie duża liczba ćwiczeń, obserwacji i doświadczeń. Obok tych niezbędnych, które uczeń powinien przeprowadzić na lekcji, pojawią się i takie, które umożliwią zaspokojenie ciekawości poznawczej młodego adepta, a będą możliwe do realizacji w domu.

Nowe i trudniejsze pojęcia będą linkowane, dzięki czemu uczeń jednym kliknięciem odszuka definicję słownikową (zapisaną w podręczniku), a w razie potrzeby skorzysta z dowolnej wyszukiwarki internetowej, by poszerzyć swoją wiedzę na wybrany temat.

„Nauczyciel będzie mógł wykorzystywać podręcznik w całości lub jedynie wybrane fragmenty, np. zaprezentować instrukcje doświadczeń, ilustracje, filmy lub zadania na tablicy interaktywnej i w łatwy sposób kierować procesem poznawczym” – wyjaśnia redaktor Szedzianis.

 

e-chemia

Autorzy e-podręcznika do chemii dla uczniów gimnazjum postawili sobie za cel przybliżenie obserwowanych na co dzień procesów chemicznych oraz ułatwienie ich zrozumienia. Praca metodą projektów, formułowanie problemów badawczych, stawianie hipotez oraz ich weryfikacja za pomocą doświadczenia chemicznego pomogą ukształtować postawę badawczą uczniów oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Grafika komputerowa, galerie zdjęć, animacje do wybranych zagadnień, filmy, ciekawostki, interaktywne zadania z możliwością weryfikacji poprawności rozwiązań ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności w atrakcyjny, a zarazem twórczy sposób.

Nauczyciele będą mogli skorzystać z zestawu scenariuszy z bogatym zasobem multimediów, w tym bazy eksperymentalnej oraz skorelowanych z nimi różnorodnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Dodatkowym walorem e-podręcznika jest kolorystyka modeli pierwiastków i związków chemicznych, zgodna z przyjętą w większości krajów i powszechnie stosowana w zasobach internetu. O takim rozwiązaniu zdecydowali nauczyciele i dydaktycy w ogólnopolskiej ankiecie.

 

e-fizyka

Prowadzący zajęcia z fizyki będą mogli skorzystać ze strategii asocjacyjnej, dokonując syntezy, utrwalenia i kontroli wiedzy ucznia. Tej metodzie sprzyja bogactwo zadań dostarczonych przez platformę elektroniczną z przeznaczeniem do samodzielnego rozwiązania.

W formułowaniu hipotez i weryfikacji ich słuszności pomocne będą doświadczenia poparte filmami instruktażowymi. Realizacji strategii dydaktycznych mają sprzyjać animacje i grafiki statyczne pozwalające m.in. na obserwację przebiegu zjawisk za pomocą urządzeń pomiarowych.

 

e-geografia

E-podręcznik do geografii jest skonstruowany tak, by zaciekawić i zachęcić uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy geograficznej. Będzie to podręcznik uniwersalny, a zawarty w nim różnorodny pod względem metodycznym materiał umożliwi przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem praktycznie każdej strategii dydaktycznej. Ponad 200 aktualnych map sprawi, że będzie to podręcznik i atlas geograficzny w jednym.

 

e-edukacja dla bezpieczeństwa

E-podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa kompleksowo ujmuje temat bezpieczeństwa związanego z umiejętnością reagowania na występujące zagrożenia oraz uczy właściwego postępowania. „Dziś większego znaczenia nabierają umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami pochodzenia niemilitarnego. Uprzemysłowienie, postępująca degradacja środowiska naturalnego, rozwój technologiczny to czynniki, w których można upatrywać źródła zagrożeń. Pożary, powodzie, silne wiatry, katastrofy budowlane czy wypadki drogowe stanowią tylko kilka przykładów takich sytuacji” –  mówi Małgorzata Gajecka, redaktor prowadząca podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa.

Autorzy podręcznika postawili sobie za cel kształcenie odpowiednich nawyków postępowania, które pozwolą na minimalizowanie strat i ratowanie ludzkiego życia.

Interaktywne zadania i ćwiczenia mają utrwalać zdobytą wiedzę, a także rozwijać wyobraźnię, stawiając ucznia w różnych sytuacjach i rolach.